Zadania Zarządu Oddziału

Do zadań Zarządu Oddziału należy między innymi reprezentowanie Oddziału i realizacja celów Towarzystwa na swoim terenie, w ramach Statutu lub pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Główny. Kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i wytycznymi Władz Naczelnych oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Oddziału

Zadania Komisji Rewizyjnej Oddziału

Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy między innymi przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem rzetelności, gospodarności i dyscypliny finansowej. występowanie do Zarządu Oddziału, z wnioskami wynikającymi, z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień, w ramach obowiązujących przepisów i Statutu Towarzystwa.

Skład Zarządu Oddziału

  • Przemysław Chmielewski - Prezes
  • Kamil Kułak - Sekretarz
  • Małgorzata Kuklińska - Skarbnik

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału

  • Katarzyna Solmińska - Przewodniczący
  • Grzegorz Sokołowski - Zastępca Przewodniczącego
  • Anna Sokołowska - Sekretarz

 

Oddział w Augustowie

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Oddział w Augustowie

PRZYDATNE DANE

zeskanuj kod i oglądaj witrynę poprzez urządzenie mobilne